6936516947 Νέα Ιωνία, Αθήνα eleftheria.mar@gmail.com
hero image

 

Μαργαρίτη Ελευθερία
Τεχνικό γραφείο Νέα Ιωνία Αθήνα


 

Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ/ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – Η.Τ.Κ

Τι είναι η ΗΤΚ ;
Από 1/1/2021 είναι υποχρεωτική η εκπόνηση ΗΤΚ για κάθε ακίνητο για το οποίο ο ιδιοκτήτης θέλε να προχωρήσει σε συμβολαιογραφική πράξη, όπως πώληση, δωρεά εν ζωή, μεταβίβαση, γονική παροχή κτλ.

Σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, αντιστοίχως, και των αδειών τους, καθώς
και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών τους, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους.


Ποια στοιχεία περιλαμβάνει η ΗΤΚ;
Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία :
α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,
β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, καθώς και η μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, εφόσον απαιτείται,
γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής (ΠΕΚ) , εφόσον έχει εκδοθεί, (αφορά άδειες μετά το 2012)
ε) δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α, β και ε,
ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στον ν.4178/2013 (Α174) ή τον παρόντα ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 99,
η) τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν.

 

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία :
α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου εντός του οποίου ευρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία, με τις αναθεωρήσεις της,
β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, καθώς και η μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζομένων ατόμων, εφόσον απαιτείται,
γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας,
δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,
ε) δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν τη διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α, β και ε, πλην των κοινοχρήστων χώρων,
ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στον ν.4178/2013 ή τον παρόντα ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 99,
η) τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφ' όσον υπάρχουν,

Σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια και τα στοιχεία που την συνοδεύουν δεν ανευρίσκονται στα αρχεία της οικείας υπηρεσίας, αντί γι' αυτά υποβάλλεται βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Πότε πρέπει να ενημερώνεται η ΗΤΚ ;
Ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου γίνεται ύστερα από οποιαδήποτε εργασία παρέμβασης ή τροποποίησης στο κτίριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή. Ο έλεγχος και η καταγραφή των στοιχείων της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου μπορεί να πραγματοποιείται και ανά αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία με γεωχωρική αναφορά. Ύστερα από τη συμπλήρωση των στοιχείων, εκδίδεται από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό :
α) το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, ή
β) το Πιστοποιητικό Πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας


Τι διαδικασία ακολουθεί το γραφείο μας για την ΗΤΚ;
Το γραφείο μας αναλαμβάνει να συλλέξει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα τα οποία απαιτούνται από τον ιδιοκτήτη :
 Ο αριθμός της Οικοδομικής Άδειας
 Όλα τα σχέδια της Οικοδομικής Άδειας που έχει η πολεοδομία
 Όλα τα έγγραφα που μπορεί να υπάρχουν σε άλλες υπηρεσίες
 Τον Πίνακα χιλιοστών και τις κατόψεις που αφορούν την Σύσταση Οριζοντίων Ιδιοκτησιών από τον Συμβολαιογράφο. Σε περίπτωση οικοπέδου λαμβάνεται το τοπογραφικό διάγραμμα που επισυνάπτεται στην συμβολαιογραφική πράξη.

 

Εφόσον έχουν βρεθεί τα έγγραφα και σχέδια που απαιτούνται θα πρέπει να γίνει αναλυτική μέτρηση της ιδιοκτησίας:
 Τοπογραφική αποτύπωση (αν απαιτείται, κυρίως για οικόπεδα) με ΚΗΔ.
 Αποτύπωση του διαμερίσματος και των παρακολουθημάτων του , των αποθηκών και των θέσεων στάθμευσης αν υπάρχουν και μεταβιβάζονται

 

Μετά την μέτρηση ακολουθεί επεξεργασία στοιχείων και γίνονται νέα σχέδια που συγκρίνονται με τα νόμιμα σχέδια (οικοδομικής άδειας και τακτοποιήσεων).
Στην περίπτωση που υφίστανται τακτοποιήσεις γίνεται έλεγχος ορθότητας των δηλούμενων.
Εφόσον διαπιστωθεί πως η ιδιοκτησία είναι νόμιμη εκπονείται ΗΤΚ στην οποία ανεβαίνουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα σύμφωνα με τον νόμο.
Εφόσον διαπιστωθούν διαφορές με τα νόμιμα έγγραφα τότε θα αναζητηθεί η βέλτιστη λύση για την νομιμοποίησή τους.


Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω λύσεις ανάλογα το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε :
Τακτοποίηση αυθαιρεσιών
Άδεια νομιμοποίησης
Διόρθωση παλαιότερης ρύθμισης
Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
Βεβαίωση Μηχανικού πως δεν απαιτείται άδεια για τις εργασίες (μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ΤΕΕ).

Αφού το ακίνητο είναι πια νομίμως υφιστάμενο εκπονείται η ΗΤΚ στην οποία ανεβαίνουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα σύμφωνα με τον νόμο.

 

Γιατί να μας προτιμήσετε;
Είμαστε συνεπείς και αξιόπιστοι
Είμαστε γρήγοροι και απόλυτα συνεργάσιμοι
Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το αντικείμενο
Είμαστε έμπειροι και ευσυνείδητοι
Για αυτό άλλωστε κοιτάμε την λεπτομέρεια και μπορούμε να σας συμβουλέψουμε κατάλληλα σε κάθε περίπτωση τι πρέπει να κάνετε. Συνεργαζόμαστε άψογα με κάθε συμβολαιογράφο ή οποιονδήποτε άλλο συνάδελφο μηχανικό που εσείς θα επιλέξετε και είμαστε ευέλικτοι. Λύνουμε κάθε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει μόνο με νόμιμους και αξιόπιστους τρόπους ώστε να μην σας δημιουργηθεί ποτέ ιδιοκτησιακό πρόβλημα. Έχουμε μεγάλη εμπειρία και μπορούμε να σας συμβουλέψουμε για την περιουσία σας.

Εμείς πιστεύουμε ό,τι η ουσία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι ο πελάτης μας να γνωρίζει κατά πόσο το ακίνητό του ή αυτό το ακίνητο που επιθυμεί να αγοράσει είναι νόμιμο και στην περίπτωση που δεν είναι νόμιμο, να το γνωρίζει και να αποφασίσει τι πρέπει να κάνει να γίνει νόμιμο ώστε να προχωρήσει άμεσα και χωρίς προβλήματα η αγοραπωλησία/μεταβίβαση.