6936516947 Νέα Ιωνία, Αθήνα eleftheria.mar@gmail.com
hero image

 

Μαργαρίτη Ελευθερία
Τεχνικό γραφείο Νέα Ιωνία Αθήνα


 

Άλλα

​​​ΣΑΥ - ΦΑΥ 
ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
 

Τι πρέπει να γνωρίζετε:
Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά την κατασκευή του έργου, ενώ ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας στην πρόληψη των κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όπως εργασίες συντήρησης, μετατροπών, καθαρισμού.

Πότε Απαιτείται εκπόνηση ΣΑΥ-ΦΑΥ
Το ΣΑΥ-ΦΑΥ απαιτείται σε όλα τα έργα κατασκευών και ειδικότερα:
1
. Σε όλες τις οικοδομικές άδειες.
2. Στις Εγκρίσεις Εργασιών μικρής κλίμακας κατά περίπτωση (πχ. Τοποθέτηση ικριωμάτων)
3. Για εργοτάξιο όπου είναι παρόντα πολλά συνεργεία ορίζεται ένας ή περισσότεροι συντονιστές σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου, Παρ. 8 του άρθρου 2 του Π.Δ. 305/96
4. ‘Όταν απαιτείται συντονιστής σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου,
5. Όταν οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους παρ.II του άρθρου 12 του Π.Δ. 305/96
6. Όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση δηλαδή όταν
a. Η διάρκεια των εργασιών > 30 ημερών και απασχολεί ταυτόχρονα & από 20 εργαζόμενους, ή
b. Ο όγκος εργασίας & 500 ημερομίσθια, υποχρέωση διαβίβασης της εκ των προτέρων γνωστοποίησης (περιεχόμενό της στο παράρτημα ΙΙΙ του Π.Δ. 305/96, στοιχεία του έργου ) στην αρμόδια Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας και υποχρέωση τήρησης Ημερολογίου Μέτρων Ασφαλείας)


Τι περιέχει ένα ΣΑΥ-ΦΑΥ:
Στο Σ.Α.Υ. περιγράφονται και διευκρινίζονται :

i. οι κανόνες που θα εφαρμόζονται στο εργοτάξιο, λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες
ii. ειδικά μέτρα για τις εργασίες του παραρτήματος ΙΙ.
iii. Πληροφορίες όπως την προσπέλαση στο εργοτάξιο και τις θέσεις εργασίας, την ανάλυση της κατασκευής σε φάσεις, την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο εργοτάξιο, την ανάλυση των μεθόδων εργασίας ανά φάση, τον καθορισμό χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων ή/και επικίνδυνων υλικών, τη διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών, τη μελέτη κατασκευής ικριωμάτων όταν δεν περιγράφονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Στο Σ.Α.Υ αποτυπώνεται η όλη διαδικασία της συνεργασίας των Κατασκευαστών, Μελετητών και Συντονιστών μελέτης

Στη συνέχεια, στην κατασκευή των τεχνικών έργων κάθε μεγέθους το Σ.Α.Υ αναθεωρείται και εμπλουτίζεται με την πρόοδο των εργασιών συναρτήσει των αλλαγών στην αρχική μελέτη (αρχιτεκτονικών,στατικών, Η/Μ), του επιπέδου εξειδίκευσης - εμπειρίας – σύνθεσης προσωπικού, των καιρικών συνθηκών, των θεομηνιών, των νέων δεδομένων που προκύπτουν στα γεωλογικά στοιχεία κ.α.
Σε αυτήν τη συνεχή αναθεώρηση και την ανάδραση μεταξύ Σ.Α.Υ. και κατασκευής του τεχνικού έργου σημαντικό ρόλο έχει ο Συντονιστής εκτέλεσης


Με την αποπεράτωση του έργου, παύει και η χρησιμότητα του Σ.Α.Υ. 
Φ.Α.Υ : Υποχρέωση εκπόνησής του υπάρχει σε κάθε περίπτωση.
Αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.

 

Περιλαμβάνει :
i. Το μητρώο του έργου (σχέδια και τεχνική περιγραφή)
ii. Οδηγίες και στοιχεία χρήσιμα σε θέματα Α+Υ για μεταγενέστερες εργασίες σε όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου (συντήρηση, μετατροπή, καθαρισμός κλπ)

Φ.Α.Υ Ενδεικτικά στοιχεία: Φέρουσα ικανότητα εδάφους, παράμετρος αντισεισμικού σχεδιασμού, σχέδια δικτύων, εξασφαλισμένες διευθετήσεις για ανάρτηση δαπέδων εργασίας κ.λ.π. Οδηγίες, πληροφορίες γενικά για τους μετέπειτα χρήστες και συντηρητές/επισκευαστές του τεχνικού έργου.
Η συνεχής αναθεώρηση και ενημέρωση ισχύει βεβαίως και Φ.Α.Υ.

Φ.Α.Υ : Ολοκλήρωση/τελική ενημέρωσή του από το Συντονιστή εκτέλεσης, έτσι ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου (σχέδια «ως κατεσκευάσθη»).

Ο Φ.Α.Υ. μένει στην κατοχή του Κυρίου του Έργου. Κάθε ιδιοκτήτης, στα ιδιωτικά έργα συμφ. με το Π.Δ. μεριμνά να αποκτήσει ακριβές αντίγραφο του Φ.Α.Υ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ στην πρόληψη του ατυχήματος, σε συνεργεία που θα επέμβουν μετά το πέρας του έργου καθώς και στους χρήστες του, αν ήταν υποχρεωτική η παράδοση του Φ.Α.Υ στους ιδιοκτήτες.

Τα Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ. αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των δικαιολογητικών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του Γεν. Εργολάβου ή του Κυρίου του έργου.
Οι Επιθεωρητές Εργασίας όταν πραγματοποιούν έλεγχο, ελέγχουν επισταμένα τα Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ για τη φάση του έργου που βρίσκεται υπό εξέλιξη. Για τις επόμενες φάσεις μπορούν να διατυπώσουν συστάσεις. ΣΑΥ & ΦΑΥ έχουν μία δυναμική και βρίσκονται σε συνεχή αναθεώρηση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά εκπόνηση ΣΑΥ-ΦΑΥ
1. Τεχνική περιγραφή του έργου
2. Προϋπολογισμός του έργου
3. Χρονοδιάγραμμα του έργου
4. Σχέδια και Οικοδομική άδεια του έργου.

5. Μελέτες και άλλα έγγραφα κατά περίπτωση

Με λίγα λόγια…
Το πληρέστερο και ορθότερο Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ. δεν έχει αξία χωρίς τη συνεργασία όλων των παραγόντων της κατασκευής, Εργοδοτών, Μελετητών, Επιβλεπόντων μηχανικών, Εργοταξιαρχών, Τεχνικών Ασφαλείας, Συντονιστών, Εργαζομένων και Ελεγκτικών μηχανισμών για την μείωση των ατυχημάτων στα τεχνικά έργα στους εργαζόμενους και σε τρίτους στη φάση της κατασκευής όσο και στα συνεργεία που θα επέμβουν μελλοντικά και στους χρήστες του τεχνικού Έργου μετά την κατασκευή

Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία σε εκπόνηση ΣΑΥ-ΦΑΥ. Έχουμε υποστηρίξει μεγάλα και μικρά έργα με πλήρης μελέτες.

 

Γιατί να μας προτιμήσετε;
Είμαστε συνεπείς και αξιόπιστοι.
Είμαστε γρήγοροι και οικονομικοί.
Είμαστε έμπειροι και ευσυνείδητοι.